Zeil- en Surfclub Gavermeer

  • surf1.JPG
  • zeil1.JPG

Zeil en surfclub Gavermeer

Huishoudelijk Reglement voor leden

1.    Algemeen

Het doel van de vereniging is het op een democratische wijze organiseren en promoten van de zeil- en windsurfsport.

 

·         Elk lid wordt verondersteld de inhoud van dit reglement te kennen en na te leven. De aanvullende voorschriften moeten een effectiever beheer van de vereniging mogelijk maken.

·         Een bijkomend reglement is eveneens van toepassing: de Deontologische code, cfr website.

·         ZSG Harelbeke ondertekende de Panathlonverklaring "Ethiek in de Jeugdsport" op 15 mei 2014

 

2.    Attitude

ZSG is een club waarvan ieder lid en zijn genodigden verwacht wordt zich hoffelijk, beleefd en kameraadschappelijk te gedragen t.o.v. de andere leden en respect te hebben voor het materiaal van de andere, de ter beschikking gestelde terreinen en de infrastructuur.

Pestgedrag wordt in de club niet toegelaten.

Tekstvak: Interne vertrouwenspersoon = Kris Deleu Tel: 0476/35.87.26

Externe vertrouwenspersoon = WWSV Tel: 09/243.11.20
Bij individuele problemen van verschillende aard zoals pesten, ethische problemen, enz…. kan men zich wenden tot de interne vertrouwenspersoon van ZSG of in 2de instantie de externe vertrouwenspersoon bij WWSV. Bij inbreuken zal het bestuur beslissen over passende maatregelen.

Alcoholische dranken mogen enkel met mate worden geconsumeerd. Tijdens het geven van opleidingen wordt dit totaal niet toegelaten. Ook roken wordt vermeden.

Geldende regelgeving

Het politiereglement en het reglement van het provinciaal domein De Gavers zijn van toepassing op en rond de plas.

 

Het clubgebouw :

·         leden hebben toegang tot de faciliteiten van het gebouw en behandelen dit met respect

·         leden melden aan een bestuurslid of een aangestelde door het bestuur wanneer zij schade zien aan infrastructuur en materiaal (clubboten, surfplanken), zodat de werking van de club optimaal kan blijven.

Op het water en de steigers zijn enkel toegelaten:

·         Leden die zich kunnen legitimeren

·         Cursisten tijdens een opleiding of training

·         Niet leden die een boot of surfplank huren bij ZSG

·         Niet leden met eigen materiaal kunnen enkel de plas betreden op eigen risico. Na 2 keer wordt gevraagd zich lid te maken van de ZSG.

 

3.    Veiligheid

·         Zwemvest is steeds verplicht op de steiger en op het water. Deze zijn gratis ter beschikking in de het clubgebouw. De monitoren en de begeleiders van cursisten hebben een voorbeeldfunctie in het gebruik van een zwemvest.    

·         De voorrangsregels worden steeds gerespecteerd en men probeert te allen tijde een aanvaring te vermijden.                      

·         Dodemansknop in gebruik door alle gebruikers van de motorboten en verplicht traag te varen bij de aanlegplaatsen.    

·         Poorten en deurtjes die toegang geven tot de steigers dienen steeds dicht gedaan te worden.

·         Autobanden of houten planken mogen niet als stootkussen aan boot, steiger of kaaimuur gebruikt worden. Eventuele schade kan niet verhaald worden op het ZSG.

 

 

4.    Botenparking en surfplankplaatsen

·         Het bestuur van vzw ZSG kent de ligplaatsen jaarlijks toe. Elke ligplaats is voorzien van een nummer dat correspondeert met het nummer dat het lid heeft toegewezen gekregen. Het gebruik van een andere dan aangeduide ligplaats is verboden, zelfs al is deze vrij, tenzij met akkoord van het Raad van Bestuur.

·         Voor eind december is de boot- of surfplankeigenaar gehouden het bestuur te verwittigen indien hij afziet van zijn ligplaats. Het behoud van zijn ligplaats voor het volgende seizoen is afhankelijk van de vereffening van zijn eventuele openstaande rekeningen voor lopend en volgend jaar en indien de boot voldoet aan bovenvermelde  afspraken.

·         Het lid mag zonder schriftelijke toelating van het bestuur geen wijzigingen of toevoegingen aan de hem ter beschikking gestelde infrastructuur doen of laten doen.

·         Het lid dient naar best vermogen er voor te zorgen, dat de plaats welke hem ter beschikking wordt gesteld of waar hij heeft gewerkt in ordentelijke staat wordt gehouden.

·         Het ter beschikking stellen van ligplaatsen aan niet leden , zonder toelating van het bestuur, is strikt verboden.

·         Bij de toewijzing van de plaats op de botenparking of in de loods zal eerst toekenning gebeuren  aan leden die hun lidgeld effectief betaald hebben.

 

5.    Boten

·         Alleen vaartuigen die binnen het concept “kleinzeilerij-zwaardboten”  passen  worden toegelaten .  Het bestuur beslist over het al dan niet toelaten van het vaartuig binnen de club.  Het vaartuig draagt het  vignet van lidmaatschap van ZSG voor het lopende jaar.

·         Booteigenaars die hun boot verwaarlozen en laten verkommeren of hun lidgeld niet betalen, zullen verzocht worden hun boot te verwijderen van het domein. Dit is ook van toepassing voor aanhangwagens en trailers van booteigenaars.

·         Het verzoek tot verwijdering zal door  aangetekende brief naar de eigenaar van het vaartuig gebeuren.  De verwijdering dient binnen de 60 dagen na verzendingsdatum te gebeuren.  Wanneer hieraan geen gevolg wordt gegeven zal er een dwangsom aangerekend worden per dag van 10€ tot de boot verwijderd wordt van het domein. Na 90 dagen zal de club zelf overgaan tot het verwijderen van de boot en zullen de kosten hiervoor worden aangerekend aan de eigenaar. De eigenaar is de persoon die in het leden bestand is gerelateerd aan het vignet op de boot. Indien noodzakelijk kan het bestuur de termijnen van 60 en 90 dagen verkorten.

·         Het verhuren van vaartuigen of het aanwenden ervan voor eender welk commercieel doel, is verboden, tenzij men een schriftelijke toelating heeft van het bestuur.

·         Bij clubactiviteiten of bij werken kunnen vaartuigen tijdelijk verplaatst worden, zonder voorafgaande verwittiging .  Het spreekt voor zich dat de boten behandeld worden met het meeste respect.

 

6.    Gebruik van het provinciaal domein  .

·         Het is verboden om afval achter te laten op het domein.

·         Uiterste voorzichtigheid dient in acht genomen te worden met betrekking tot olie, benzine, gasolie en door die producten bezoedeld water. Het lozen ervan, zowel boven als onder water, is streng verboden.

·         Het is niet toegelaten werken op het terrein uit te voeren die schade aan nabijgelegen boten, surfmateriaal of vervuiling te weeg brengen.

 

7.    Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Elk lid is verzekerd voor de mogelijke schade die hij zou berokkenen aan derden, materieel, lichamelijk zowel als stoffelijk en onstoffelijk via de verzekering “Burgerlijke Aansprakelijkheid” die werd afgesloten door ZSG.

8.    Lidgeld

Het lidgeld is verschuldigd voor een periode van één jaar, gelijk aan het kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december. De betalingsmodaliteiten zijn terug te vinden op de site van ZSG.

Bij niet-betaling van de lidgelden kan de boot of surfmateriaal in retentie gehouden worden en zal het lidgeld aangerekend worden tot de verkoop of verwijdering van de boot of surfmateriaal.

9.    Statuten

Zoals de statuten het omschrijven is de Algemene Vergadering het hoogste orgaan van de vzw .

De Algemene Vergadering, wordt door het bestuur jaarlijks samen geroepen.

De Raad van Bestuur vergadert één maal per maand om 20u00 u. Tenzij uitzonderlijk anders afgesproken.

De onderwerpen die maandelijks worden besproken zijn minstens :

·         Verslag van de vorige vergadering

·         Financiën en ledenadministratie

·         Overleg met provincie

·         Clubhuis

·         Materiaal – planken – zeilen - trailer

·         Surf- en zeilschool

·         Organisaties

·         Jongerenwerking

·         Wedstrijdteam

·         Varia – rondvraag

Leden die onderwerpen wensen bespreekbaar te stellen tijdens deze vergadering kunnen deze telefonisch of schriftelijk overmaken aan één van de bestuursleden.

Privacy

ZSG houdt rekening met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) die elk individu beter beschermt tegen misbruik van zijn of haar persoonlijke gegevens.

De club springt met de hoogste voorzichtigheid om met persoonlijke gegevens en houdt een register van verwerkingsactiviteit bij. Op de website vinden de leden alle info over de omgang en verwerking van persoonlijke gegevens terug.

10.Naleving reglement en geldigheid

Door betaling van het lidgeld, verklaart het lid zich akkoord met het huishoudelijk reglement.

Bij het niet naleven van het huishoudelijk reglement kan het lidmaatschap ongedaan gemaakt worden door het bestuur.

Bestuursleden of een aangestelde door het bestuur kunnen inbreuken vaststellen en de gepaste maatregelen nemen.

Het bestuur behoudt zich het recht om aan de reglementen wijzigingen aan te brengen. Deze zullen aan de leden kenbaar gemaakt worden via de website. Het reglement is steeds beschikbaar op de website van ZSG.

Dit dagelijks reglement, is goedgekeurd op 19 december 2017 door Raad van Bestuur.

Het reglement wordt meegedeeld op de website.

 

 

Het Bestuur vzw ZSG

Eikenstraat 131

8530 Harelbeke

www.zsg.be

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.